Prezes PKP TELKOL sp. z o.o. - spółki Grupy PKP będącej liderem usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych i utrzymaniowych dla kolei w Polsce. 

Dyplomowany menedżer Master of Business Administration (MBA) – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydziały: Prawa i Administracji oraz Historii.

Były Radny Miasta Krakowa

 

 

 

Działalność zawodowa

• Prezes Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o., która powstała z połączenia spółek PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Od 2016 roku prezes zarządu PKP Utrzymanie sp. z o.o., gdzie przeprowadził modernizację i restrukturyzację. Od 2017 roku prezes spółki PKP Budownictwo sp. z o.o. Na przełomie lat 2017 i 2018 przeprowadził fuzję obu spółek, pod nową marką PKP TELKOL.

• W latach 2008 - 2015 dyrektor piłkarskiej szkoły mistrzostwa sportowego – SMS  Kraków,  jej  uczniowie  to  najlepsi  juniorzy  w  Polsce.

• Związany z koleją, pracował w PKP Intercity S.A, oraz PKP S.A., jako Dyrektor Projektu w Biurze Nieruchomości Strategicznych.

• Doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego: PONAR S.A. w Wadowicach, Bonus Poland S.A., GKM sp. z o.o., Egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, zasiadał w Radach Nadzorczych PRO AGRO S.A., PBP “Chemobudowa-Kraków” S.A., Armatura Kraków S.A.

 

Wykształcenie

• Executive Master of Business Administration (MBA) - studia i praca dyplomowa w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

• Ma ukończone 2 fakultety na UJ: Historia (1991-1996, studia magisterskie - specjalność samorządowa) i Administracja samorządowa (1999, Wydział Prawa i Administracji UJ - licencjat) oraz studia podyplomowe, m.in. Zarządzanie Organizacjami Sportowymi (UJ, AWF 2011), Studia Administracji Publicznej na Wydział Prawa i Administracji UJ (1998) i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Krakowskiej Szkoła Finansów (2007) oraz ...kurs protokołu dyplomatycznego. 

• Dyplomowany menadżer sportu (uprawnienia ministerialne 2011).

 

Działalność społeczna

• Radny Miasta Krakowa w latach 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, a we wcześniejszych latach przewodniczący Dzielnicy  VIII  "Dębniki".

• Pasjonat historii Kresów, aktywnie pomaga Polakom na Wschodzie.


W związku z ostatnio ogłoszonym prezydenckim „sukcesem negocjacyjnym” w sprawie Zakrzówka oraz naturalnie pojawiającym się niepokojem mieszkańców i organizacji społecznych, dotyczącym zabudowy mieszkaniowej, uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

 

Kraków, 21 października 2015 r.

Mirosław Gilarski, Radny RMK


                Interpelacja - ZAKRZÓWEK

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z ostatnio ogłoszonym prezydenckim „sukcesem negocjacyjnym” w sprawie Zakrzówka oraz naturalnie pojawiającym się niepokojem mieszkańców i organizacji społecznych, dotyczącym zabudowy mieszkaniowej, uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

1.    Proszę o udostępnienie porozumienia pomiędzy Gminą Miejska Kraków, a Kraków City Park w sprawie Zakrzówka w ramach dostępu do informacji publicznej. Prezydent od wielu lat negocjował z Gerium. Nie wiemy jak te negocjacje były przeprowadzane, ale po efektach widać, że w sposób absolutnie niezadowalający. Można było zauważyć brak przejrzystości w tej sprawie od samego początku. Mieszkańcy maja słuszne obawy, że skończy się to jak w nieodległym Parku Dębnickim, gdzie powstały apartamentowce w środku Parku.

2.    Dlaczego ignorowana jest opinia społeczna, nie przedstawia się propozycji porozumienia do konsultacji społecznych. To brak informacji stwarza niepotrzebne napięcia i rodzi potencjalne konflikty. Dlatego proszę o jak najszybsze ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie porozumienia, aby mogły się one odbyć przed podjęciem decyzji przez radnych Miasta

3.    Czy nie uważa Pan, że ten wielki „sukces negocjacyjny „Miasta” polega na samych korzyściach dla spółki CPK (ewentualne wycofanie się z budowy parku za 70 mln, otrzymanie kwoty znacznie większej niż wydał na zakup przedmiotowych gruntów, otrzymanie atrakcyjnej działki w celu budowy apartamentowców,), a Miasto same straty – finansowanie budowy Parku, przepłacone grunty, koszty budowy infrastruktury, odpowiedzialność za zabudowanie części terenów zielonych Zakrzówka, koszty ewentualnych odszkodowań w sytuacji wprowadzenia strefy ochronnej dla chronionych gatunków, dodatkowo powiększone o koszt odszkodowania za zamienioną działkę miejską  Gerium miało za 70 mln wybudować park i przekazać go bezpłatnie miastu. Obecnie to miasto ma zapłacić 23 mln Gerium  i samo sfinansować Park. Czyli różnica 100 mln na niekorzyść Miasta, tylko za to, że inwestor zgodził się o kilka metrów odsunąć linię zabudowy od zalewu ?

4.    Czy w ramach negocjacji były brane pod uwagę ewentualne granice strefy ochronnej dla gniewosza plamistego, jaki jest jej zasięg, czy sprawa była konsultowana z RDOŚ ,czy Miasto  ma pomysł na to jak sfinansuje ewentualne odszkodowania dla właścicieli terenów znajdujących się miedzy ul. św. Jacka i Wyłom gdy ew. strefa zostanie ustanowiona gdyż wtedy zgodnie z prawem zabudowa mieszkaniowa na tym terenie nie będzie możliwa ?

5.    Dlaczego Pan uważa, że działka 38 arowa przy ul. Św. Jacka nie może być przeznaczona na wnioskowany od lat dom kultury oraz przedszkole, których bardzo potrzeba w tym rejonie Miasta?

6.    Miasto wykupuje teren  wody i skał za kwotę ponad 20 mln zł na których i tak developer nie mógłby wybudować osiedla. Proszę o upublicznienie wycen tzn. operatów szacunkowych dla nieruchomości będących przedmiotem porozumienia.

7.    W Krakowie ma powstać największy Park na kilkudziesięciu hektarach (proszę o precyzyjne określenie granic Parku Zakrzówek, gdyż pojawiają się duże rozbieżności sięgające nawet 50 hektarów). Proszę o precyzyjną informację, których działek dotyczy porozumienie własności między Miastem, a Kraków City Park.

8.    Jaki jest pomysł na zarządzanie tym Parkiem? Jaka instytucja ma zarządzać Parkiem na Zakrzówku. Czy Zakrzówek stanie się krakowskim Central Parkiem czyli jedną z najważniejszych instytucji w mieście, czy będzie raczej niechcianym dzieckiem jak większość zaniedbanych i opuszczonych parków i obiektów rekreacyjnych w Krakowie. Chciałbym prosić, aby prezydent przedstawił koncepcję funkcjonowania i finansowania parku na najbliższe lata zanim poprosi RMK o zgodę na wydanie miejskich pieniędzy.

9.    Co z realizacją  do 2016 r. kąpieliska na Zakrzówku.. Projekt ten, wybrany do realizacji przez mieszkańców miał zagwarantowane w budżecie obywatelskim 3 mln złotych.  Z doniesień medialnych wynika ,że środki te zostały rozdysponowane na inne cele. Proszę o informację kiedy i z jakich środków projekt ten zostanie zrealizowany.                                                                                                          Z poważaniem
                                Mirosław Gilarski